Kom ihåg mig

Bli medlem

Glömt lösenord?

Sök bland nyheter och analysmaterial

Blogg
Expres2ion

Förklaring till vår syn på Expres2ion

Läs mer
Krönika
Solen, sinnet & börsen

En krönika från Randomwalk.se

Läs mer
Visste du att
DJ Industrials index aldrig haft negativ helårsutveckling under årtal som slutar med 5.
RSS

Få de senaste analyserna och kommentarerna som RSS


LiPlaCis i fokus - 2016-05-16

Oncology Venture har presenterat preliminära resultat från en fas I-studie med LiPlaCis som innehåller såväl intressanta observationer som vissa kvarstående frågor. LiPlaCis har potential men avtalsvillkoren håller tillbaka värdet för Oncology Ventures del anser Smallcap. Delårsrapport för första kvartalet har också avlagts utan större överraskningar.

 

Kostnader under kontroll, anslag bidrar positivt

Oncology Venture (OV) passade med anledning av förestående företrädesemission på att tidigarelägga släppet av delårsrapporten för första kvartalet. Den finansiella ställningen är lite bättre än väntat då kostnaderna var något lägre än vi räknat med. Bolaget har också genom anslag erhållit återbetalning för kostnader relaterade till Irofulvenprojektet vilket bidrar positivt.  Bolaget förbrukade knappt 6 MSEK under den gångna perioden. Vi bedömer att kostnaderna kommer att öka framöver när arbetet med kliniska studier intensifieras. Om den pågående företrädesemissionen blir fulltecknad räknar vi med att kassan räcker ungefär ett år.

 

LiPlaCisstudie med intressanta observationer om än ingen fullträff

Oncology Venture rapporterade också häromveckan om resultat från en fas I-studie på nyligen inlicensierade LiPlaCis som presenterats på cancerkongressen AACR.

 

LiPlaCis (som licensierats in från danska Liplasome Pharma) är som bekant en lipidformulering av en redan etablerad cancerbehandling, cisplatin, där syftet med omformuleringen är att mer selektivt styra verkan specifikt mot tumören och därigenom få bättre effekt. Hypotesen är att en mer selektiv verkan också ska bidra till att minska de ganska påtagliga biverkningar som uppstår vid normal behandling med cisplatin.

 

En positiv observation i den avhandlade studien rör farmakodynamiken, dvs. att det finns indikationer baserat på tumörbiopsier att den aktiva substansen i LiPlaCis verkligen tycks nå tumörvävnaden i högre grad än övrig vävnad. Det tyder på att omformuleringen fyller sitt syfte och talar logiskt sett för bra effekt.  Hur såg då den kliniska responsen ut? Två av totalt 16 patienter i studien uppvisade s.k. partiell tumörrespons.  Det skulle motsvara en ”Objektiv Respons” på 12,5%, vilket i sig inte är särskilt högt för en cytotoxisk substans.  Vi ska dock ha i åtanke att det rör sig om svårbehandlade patienter som inte svarat på tidigare behandlingar. Halaven, ett cytostatikum som används som tredje linjens behandling i patienter med metastaserad bröstcancer, uppvisade en liknande objektiv respons i en fas III-studie.  Vi får dock ta effektresultaten med en nypa salt i detta tidiga skede då de primära målsättningarna med studien varit att undersöka säkerhet och finna rekommenderad dos inför fas II.

 

Toxiciteten är ett aber som förväntat när cisplatin är inblandat och ingen rekommenderad dos är ännu fastställd (en patient återstår).  En tidigare fas I-studie på LiPlaCis visade ingen indikation på säkerhetsmässig fördel jämfört med cisplatin och det finns inga tydliga tecken på det heller i den nu pågående studien. Enligt bolaget har man dock sett viss minskad neurotoxicitet (icke publicerad data).

 

Studien ska efter att doseskaleringsdelen avslutats fortsätta med bröstcancerpatienter screenade med DRP (Drug Response Predictor)-metoden. Denna del blir så klart en mycket viktig indikation på ”proof of concept”, inte bara för LiPlaCis utan även för DRP och är det viktigaste angivna skälet till Oncology Ventures nyligen föreslagna företrädesemission.

 

Villkor i LiPlaCisavtal hämmar värdet

Noggranna läsare av emissionsprospektet hittar en potentiell intressekonflikt genom Liplasomesamarbetet i och med att Oncology Ventures VD Peter Buhl med närstående även är ägare i Liplasome Pharma, liksom även OVs styrelseordförande Duncan Moore. Peter Buhl var tidigare VD i Liplasome men har lämnat den rollen. Buhls äger dock bara en mindre del av Liplasome, enligt emissionsprospektet drygt 2 %. Det finns därför knappast några ekonomiska incitament per se för ledningen att gynna Liplasome på bekostnad av Oncology Venture.

 

Emissionsprospektet innehåller även en hel del ytterligare ny information om villkoren för LiPlaCisavtalet. Oncology Venture har rätt till 45 % av intäkterna efter avdrag för en tioprocentig royalty till screeningleverantören Medical Prognosis Institute och efter milstolpsersättningar om 18 MUSD till Liplasome om och när LiPlaCis säljs eller utlicensieras till tredje part. Är det då bra villkor för Oncology Venture? Mer om det nedan.

 

Ca 1000 bröstcancerpatienter har redan screenats för att hitta de 10 % som spås kunna svara bäst på behandling. Det innebär att screeningdelen av studien redan är ”framkörd” vilket sparar tid och pengar. Läkemedelsbolaget Roche uppskattar att omkring 30 000 patienter i USA med metastaserad bröstcancer får tredje linjens behandling. Om vi exempelvis antar att 75 % screenas och ca 30 % i sin tur får positiv svarsprognos med DRP så blir det ett segment på omkring 20 000 patienter årligen i USA, EU och Japan totalt. Antagandet om 30 % positiv svarsprognos baseras på att vi utgår från 80 % träffsäkerhet hos DRP:n och att LiPlaCis har effekt i 10-20 % av hela populationen.

 

Smallcap landar i en bedömning att LiPlaCis ur ett ekonomiskt perspektiv är ett medelmåttigt projekt för Oncology Venture, till viss del beroende på ett snävt nischat patientunderlag men framför allt till följd av vad som vi ser som ogynnsamma inslag i avtalet med Liplasome. Exemplevis kommer det enbart för att finansiera milstolpesutbetalningen till Liplasome att krävas en upfrontersättning på ca 45 MUSD från en licenstagare. Vi kan jämföra det med det avtal som Peter Buhl under Topotargettiden själv var med och förhandlade fram avseende läkemedlet Belinostat som innehåll en upfrontdel på 30 MUSD. Om allt går enligt plan lär visserligen även OV få hyfsad avkastning, men justerat för klinisk risk och med hänsyn till avtalet med Liplasome hamnar LiPlaCis i skuggan av de andra projekten i portföljen enligt Smallcaps bedömning. En poäng med LiPlaCisprojektet ur OV:s aktieägares perspektiv är att det potentiellt kan ge ökad validitet åt DRP-tekniken om den fokuserade proof of concept-studien blir framgångsrik. Detta skulle eventuellt även kunna bidra till att de övriga projekten i portföljen skulle röna högre uppskattning av aktiemarknaden. Det motsatta gäller naturligtvis också varför vi får anta att ledningen anser att LiPlaCis har högre chans än snittet att nå framgång.

 

Bevisbörda på LiPlaCis, portfölj fortfarande lågt värderad

Hur ska vi värdera LiPlaCis? Vi antar en toppförsäljning på 500 MUSD ( i likhet med vad  ovan nämnda Halaven 2015 spås kunna uppnå, idag knappt 400 MUSD) för en bröstcancerindikation och totala möjliga milstopar på 320 MUSD, som Belinostat. Vidare räknar vi med tio års royaltyintäkter efter lansering och en chans till lansering på 15 % och värdet hamnar då på ca 63 MSEK för OVs del med vår modell. Efter beräknade utspädningseffekter från pågående nyemission och bedömt vidare kapitalbehov höjer vid det riskjusterade motiverade värdet för OV totalt med 4,4 SEK till 31,5 SEK per aktie (OBS korrigerat från ett tidigare angivet värde 28,1 SEK som var felräknat med avseende på utspädning)


Smallcaps värdering av diskonterade riskjusterade projektvärden i Oncology Venture.

 

Som framgår är vi sammantaget ännu inte övertygade om att LiPlaCisprojektets matchar värdet av de andra projekten i portföljen för Oncology Ventures del. Vår försiktiga syn ska dock bland annat vägas mot att projektet har en kort startsträcka.  Vi har heller inte räknat med möjligheten att bredda LiPlaCis till fler cancerindikationer. Smallcap kvarstår med bedömningen att värderingen av projektportföljen som helhet är låg . 


Tidigare kommentarer
LiPlaCis avancerar 2016-06-02
LiPlaCis i fokus 2016-05-16
Företrädesemission 2016-04-08
Rapport 4 kv. 2015 2016-02-22