Kom ihåg mig

Bli medlem

Glömt lösenord?

Sök bland nyheter och analysmaterial

Blogg
Expres2ion

Förklaring till vår syn på Expres2ion

Läs mer
Krönika
Solen, sinnet & börsen

En krönika från Randomwalk.se

Läs mer
Visste du att
DJ Industrials index aldrig haft negativ helårsutveckling under årtal som slutar med 5.
RSS

Få de senaste analyserna och kommentarerna som RSS


Copperstone Resources

Rapport 4 kv. 2013 - 2014-02-13

Kopparberg Mineral genomförde under hösten en företrädesemission som övertecknades. Prospekteringsaktiviteten har som förväntat varit närmast obefintlig i väntan på klargörande i tillståndsprocesser, vilket å andra sidan hållit tillbaka löpande utgifter. Likvida medel uppgick vid årsskiftet till 9,3 MSEK.

 

I bokslutsrapporten anger Kopparberg Mineral att prioritet den närmaste tiden kommer att ligga på att utveckla Norrliden Mining (ägs till 50 %). Vi ser Norrliden Mining som den mest intressanta delen i Kopparberg Mineral vid sidan av Nordic Iron Ore och det är en positiv signal att större fokus nu kan läggas här efter kapitalanskaffningen. Genomgång av geologisk information kring Copperstoneprojektet pågår och det är tydligt att man ser stor potential att lyfta fram värden i framför allt det norra området. Därtill är det givetvis av stor betydelse hur tillståndsprocessen för EVA-fyndigheten utvecklas.  Diskussioner med Länsstyrelsen, Bergsstaten och den berörda samebyn har förts under hösten och nu väntar man på ett besked hur Länsstyrelsen ser på den ytterligare omarbetade ansökan.

 

Inget nytt har meddelats vad gäller överklagan av Bergstatens beslut att avslå bearbetningskoncession för Håkansboda och ärendet väntar fortfarande på att behandlas av Regeringen. Vi noterar att ingen särskild nedskrivning ännu har gjorts av mineralintressena i Håkansboda vilket återspeglar bolagets tro på sin sak och uppenbarligen har revisorerna inga invändningar. Enligt den senaste årsredovisningen upptogs mineralintresserna i hela Håkansbodaområdet till ca 7 SMEK i balansräkningen. För närvarande handlas aktien tydligt under eget kapital (börsvärde 23 MSEK jämfört med eget kapital på 32 MSEK), andra mindre svenska prospekteringsbolag värderas till  omkring 0,9 gånger eget kapital enligt våra beräkningar. Detta understryker att ett eventuellt förnyat avslag för Håkansboda redan torde vara väl inprisat i kursen. Vi anser att Kopparberg Mineral har bra argument för sin ståndpunkt men ordningen där regeringen ska behandla överklagan av ett beslut fattade av statlig myndighet bidrar samtidigt till osäkerhet i frågan.

 

Vad gäller intressebolaget Nordic Iron Ore avslutades under förra veckan huvudförhandlingarna i miljödomstolen avseenden prövningen av ett miljötillstånd för gruvorna i Blötberget och Håksberg. Domstolen ska meddela sitt beslut den 20 mars och det blir ett avgörande besked för sfären. Målet är som vi tidigare pekat på omfattande med många sakägare och överklaganden är därför att räkna med, men en viktig signal blir om domstolen utfärdar s.k. verkställighetsförordnande, dvs. att tillståndet kan tas i anspråk och verksamheten kan påbörjas utan hinder av annan talan. Ärendets omfattning har gjort att handläggningen har dragit ut på tiden till ca 18 månader, men vanligtvis går en behandling av ett eventuellt överklagande till Miljööverdomstolen betydligt snabbare. Under hösten fick NIO ett lån från Inlandsinnovation på 10 MSEK vilket ger viss stadga inför 2014. Fokus ligger på pågående prövning av ansökan om miljötillstånd samt att genomföra en feasabilitystudie för i första hand Blötberget som ska ligga till grund för en större kapitalanskaffning senare under året.

 

Inför 2013 väntade vi flera viktiga besked i tillståndsprocesser som dock blev försenade. De många problemen i nordiska gruvutvecklingsprojekt inverkade negativt på sentimentet liksom svagare metallpriser och höstens kraftigt rabatterade emission har även bidragit till en pressad värdering för Kopparberg Mineral. I år kommer vi dock med säkerhet få viktiga besked inte minst avseende NIO och om dessa går Kopparberg Minerals väg finns en stor uppvärderingspotential från dagens låga nivåer. Risker finns förstås, exempelvis om domen från miljödomstolen blir otydlig eller om tillståndet kopplas till stränga villkor med ytterligare fördröjningar i projektutvecklingen som följd. Ett rent avslag i liknande mål är dock relativt ovanligt och vårt intryck är att NIO gjort ett grundligt arbete med sin ansökan.


Tidigare kommentarer
Rapport 3kv. 2015 2015-11-27
Uppdateringar 2015-11-12
Rakt nordlig rutt? 2015-10-23
Lån från Norrlandsfonden 2015-09-22
Rapport 1 kv. 2015 2015-05-11
NIO uppgraderar mineraltillgångar 2015-04-30
Genomförd emission 2015-03-24
Företrädesemission på 13,7 MSEK 2015-02-03
Uppmuntrande besked om EVA-fyndigheten 2014-12-02
Rapport 3 kv. 2014 2014-11-30
Delar ut Nordic Iron Ore-aktier 2014-10-15
Copperstonenyhet stärker Kopparbergs hand väsentligt 2014-09-08
Rapport 2 kv. 2014 2014-08-23
NIO stärker kassan 2014-06-27
Avslag för Håkansbodafyndigheten 2014-06-16
Rapport 1 kv. 2014 2014-05-16
Nordic Iron Ore får miljötillstånd för Blötberget och Håksberg 2014-03-24
NIO ökar mineraltillgångarna 2014-02-20
Rapport 4 kv. 2013 2014-02-13
Rapport 3 kv. 2013 2013-11-28
Nyemission övertecknad 2013-11-04
Uppdatering 2013-10-17
VD-intervju 2013-10-11
Företrädesemission 2013-09-27
Rapport 2 kv. 2013 2013-08-15
Säljer NIO-aktier för ca 4 MSEK 2013-06-13
Rapport 1 kv. 2013 2013-05-17
Kompletterad överklagan rörande Håkansboda 2013-04-11
Bakslag i Håkansboda 2013-02-22
Nya kärnborrningar i Håkansboda 2013-02-20
Kraftigt ökade mineraltillgångar i Nordic Iron Ore 2013-01-17
Ökar tempot i Håkansboda 2012-12-19
Rapport 3 kv. 2012 2012-11-29
Framsteg för Norrliden Mining 2012-10-09
Uppdatering med anledning av nyemission 2012-10-03
Norra Norrliden 2012-09-18
VD-intervju 2012-09-03
Gör nyemission på 13,5 MSEK 2012-08-28
Rapport 2 kv. 2012 2012-08-16
Deltar fortsatt i Nordic Iron Ores finansiering 2012-06-18
Nordic Iron Ore tar in 60 MSEK i finansiering 2012-06-11
Rapport 1 kv. 2012 2012-05-10
Bearbetningskoncession för Tvistbo 2012-04-18
Ökade mineraltillgångar i Håkansboda 2012-03-22
Rapport 4 kv. 2011 2012-02-23
Nordic Iron Ore avbryter notering på First North 2012-02-16
Nordic Iron Ore till First North 2012-02-02
Nordic Iron Ore beviljas bearbetningstillstånd även för Håksberg 2011-12-16
Nordic Iron Ore presenterar studie för Blötberget och Håksberg 2011-12-05
Rapport 3 kv. 2011 2011-11-24
Uppdateringar kring Nordic Iron Ore och Håkansboda 2011-11-10
Flerdubblad potential i Nordic Iron Ore? 2011-10-10
J/V med Gold Ore 2011-09-20
Koncession för Blötberget klar 2011-09-01
Rapport 2 kv 2011 2011-08-26
Ny VD 2011-08-09
Omotiverat kraftigt kursfall 2011-07-03
Rapport 1KV 2011-05-13
Byter lista till First North 2011-04-28
Stärker kassan 2011-04-06
Nordic Iron Ore ansöker om bearbetningskoncession i Håksberg 2011-03-07
Bokslut 2010 2011-02-27
Rapport 3 kv. 2012 0000-00-00