Kom ihåg mig

Bli medlem

Glömt lösenord?

Sök bland nyheter och analysmaterial

Blogg
Expres2ion

Förklaring till vår syn på Expres2ion

Läs mer
Krönika
Solen, sinnet & börsen

En krönika från Randomwalk.se

Läs mer
Visste du att
Priset på en tulpanlök gick från 60 gulden till 10 cent inom loppet av ett par månader under tulpanlökskrisen på 1630-talet.
RSS

Få de senaste analyserna och kommentarerna som RSS


Copperstone Resources

Uppdatering - 2013-10-17

Med anledning av pågående nyemission gör vi en uppdatering av vår värdering för Kopparberg Mineral-aktien. Den främsta anledningen till en justering är den betydande utspädningen i värde per aktie från nyemissionen då antalet aktier vid full teckning ökar från 11,8 miljoner till 31,4 miljoner. Vi har även justerat värdet av projekten i sig med hänsyn till faktorer som finansieringssituation, förändringar i värderingen av liknande tillgångar och tillståndsprocesser. Slutsatsen är dock att aktien är mycket lågt värderad baserat på summan av delarna i projektportföljen, samtidigt som riskerna är stora som i alla prospekteringsbolag. Stort fokus ligger på avgörande besked som väntas i närtid, från Regeringen avseende Håkansboda respektive från Miljödomstolen avseende Nordic Iron Ore (kring årsskiftet).

 

Intressebolaget Nordic Iron Ore (Kopparbergs andel f.n.19,25%) är det mest betydelsefulla innehavet. Värderingen av järnmalmsprojekt är omtvistad och under året har en rad problem accentuerats i nordiska bolag som Northland Resources, Dannemora Mineral och även Grängesberg Iron vilket medfört att förtroendet för juniora aktörer nått en bottennivå.

 

- Även om aktiekurserna i Northland och Dannemora rasat så har inte värderingen av projekten per se sjunkit i lika hög grad, vad som skett är i stor utsträckning en värdeöverföring från gamla aktieägare till långivare kombinerat med kraftiga utspädningar från nyemissioner. Det är således viktigt att hålla isär ”företagsvärde” (Entreprise value) och ”aktieägarvärde”, även om det är till föga tröst för luttrade aktieägare och även understryker ett grundläggande problem i form av försvårade finansieringsmöjligheter i sektorn.  

 

- Enligt vår sammanställning värderas nordiska järnmalmstillgångar i genomsnitt till ca 3,4 USD/ton järninnehåll (Entreprise Value). Spridningen är dock stor även mellan producerande bolag där intervallet ligger mellan 1,2 och 11,4 USD. Beowulf Mining som fortfarande är i utvecklingsfas värderas till ca 0,5 USD per ton.  En värdering i linje med Beowulf skulle motsvara ett värde på ca 215 MSEK för NIO eller ca 19 SEK per aktie.

 

- Även denna värdering i botten av spannet står dock i kontrast till de erbjudanden som Kopparberg Mineral respektive Archelon Mineral nu riktar till sin aktieägare, att köpa NIO-aktier för 10 respektive 8,5 SEK per aktie. Detta motsvarar i snitt 0,24 USD/ton järnmalmsinnehåll, dvs. ca hälften av Beowulfs värderingsmultipel. Visserligen ska de planerade försäljningarna i första hand ses som rabatterade erbjudanden till befintliga aktieägare men risken finns naturligtvis att denna låga prissättning blir en form av riktmärke i marknadens ögon. 

 

- Prissättningen av gruvtillgångar är dock som vi har sett många gånger de senaste åren mycket rörlig, såväl nedåt som uppåt. Exempelvis skulle ett beviljat miljötillstånd för Ludvika Gruvor rimligen innebära en kraftig positiv förändring i bedömt värde för projektet. Om vi för exemplets skull accepterar Kopparbergs och Archelons erbjudanden att sälja NIO-aktier på 8,5-10 SEK som en form av marknadsvärdering i utgångsläget vore en fördubbling eller mer jämfört med detta trolig enligt Smallcaps bedömning. Vår kassaflödesvärdering indikerar dessutom betydligt högre värden än så, se vår senaste analys (http://www.smallcap.se/company/29/analysis/0/)

 

- En viktig fråga är dock förstås hur mycket utspädning som befintliga aktieägare i NIO riskerar utstå innan värden tydliggörs på allvar i projektet. Vi bedömer i det perspektivet att NIO har kommit en god bit på väg i projektplanering och är väl förberedda för att undvika många av de fällor som Northland och Dannemora trillat i, vad som än så länge saknas är långsiktig finansiering.

 

Vi anser att sammanfattningsvis att vår värdering av NIO från analysen i våras är baserad på rimliga antaganden. Det svaga sentimentet i sektorn pressar dock marknadsvärderingarna i synnerhet för juniora bolag. En uppenbar följd av de debaclen vi har sett är också att samma värderingskrona idag generellt sett behöver ”backas upp” av relativt sett mer kapital i balansräkningen. Givet att NIO får miljötillstånd tror vi att det är rimligt att anta att bolaget därefter kommer att sikta på att göra en större emission till åtminstone likartad kurs som i listningsförsöket på First North 2012 (eller som Kopparbergs försäljning via teckningsoptionerna i våras), dvs. ca 25 SEK per aktie. Det skulle motsvara en premoneyvärdering på knappt 290 MSEK. Den högre värderingen jämfört med 2012 vore motiverad med hänsyn till kraftigt ökade mineraltillgångar och miljötillstånd för Blötberget och Håksberg.


Utdragen process för EVA, men vissa ljusglimtar från liknande fall

Norrliden Mining (50 % andel) har en tid befunnit sig i vänteläge i väntan på besked om koncessionsansökan för EVA-fyndigheten och finansieringsdiskussioner. I förra veckans intervju bekräftade VD Per Storm att diskussionerna med Länsstyrelsen och Bergsstaten drar ut på tiden. Det finns en konflikt i att både rennäringen och EVA är utpekade som riksintressen. En likartad motsättning demonstrerades för övrigt häromveckan i Lovisagruvans intressebolag Vilhelmina Mineral, där ansökan om bearbetningskoncession avslogs för Stekenjokkprojektet med hänvisning till just rennäringen. Ur gruvnäringens perspektiv kom dock tidigare i höst ett positivt besked då Regeringen fastlog att koncession skulle beviljas för Rönnbäckengruvan (IGE/Nickel Mountain) i Storuman och där man härmed ansåg att gruvnäringen kan samexistera med rennäringen och det fallet kan möjligen bli vägledande för projekt i liknande situation. Som bekant gav Bergsstaten sitt bifall till koncession för EVA medan Länsstyrelsen avslog. Som en följd av de utdragna diskussionerna med Länsstyrelsen och fallande värderingar av gruvtillgångar sänker vi emellertid tills vidare vår värdering av Norrliden Mining till ca 60 MSEK (från 72 MSEK). Vi värderar här zinktillgångar till ca 20 USD/ton zinkekvivalenter och sätter en 50 % -ig rabatt på EVA-projektet.

 

Vad gäller Kopparberg Mining Exploration (100 % andel) så är ett besked om koncession i Håkansboda troligen den viktigaste kursdrivande faktorn på kort sikt. Baserat på en jämförelse av värderingen av juniora kopparbolags tillgångar så ser vi ett motiverat värde på 17 MSEK för Kopparberg Mining Exploration (KM Exploration) (ca 35 USD/ton kopparekvivalenter för Håkansboda) under förutsättning att Regeringen ger bifall för en bearbetningskoncession för Håkansboda. Ur sentimentssynpunkt skulle en framgång i frågan dessutom sannolikt lyfta förtroendet för Kopparbergs Minerals förmåga att utveckla projekt och därigenom förmodligen minska värderingsrabatten. Målsättningen är sedan att genom vidare prospektering minst dubbla mineraltillgångarna i Håkansboda, och det skulle i sin tur givetvis höja motiverat värde ytterligare.

 

Sammanfattningsvis, givet ett scenario med framgångar i tillståndsprocesser avseende NIO och Håkansboda, ser vi ett rimligt värde på 6-12 månaders sikt på 2,3 SEK per aktie för Kopparberg Mineral baserat på värdering av summan av delarna (se nedan).

 


Detta värde skulle motsvara en kurs på ungefär två gånger i förhållande till eget kapital. Om, mot förmodan, NIO däremot stöter på bakslag hos Miljödomstolen och det blir förnyat avslag för Håkansboda hos Regeringen kommer värdet av projektportföljen bli mer osäkert. Tillståndsprocesserna kommer säkerligen att drivas vidare i form av överklaganden men nya prioriteringar kommer att behöva göras och nedskärningar kan komma att krävas. Vi tror dock att det är relativt osannolikt att Kopparberg Mineral/Nordic Iron Ore ska möta bakslag i samtliga dessa pågående tillståndsprocesser. 


Tidigare kommentarer
Rapport 3kv. 2015 2015-11-27
Uppdateringar 2015-11-12
Rakt nordlig rutt? 2015-10-23
Lån från Norrlandsfonden 2015-09-22
Rapport 1 kv. 2015 2015-05-11
NIO uppgraderar mineraltillgångar 2015-04-30
Genomförd emission 2015-03-24
Företrädesemission på 13,7 MSEK 2015-02-03
Uppmuntrande besked om EVA-fyndigheten 2014-12-02
Rapport 3 kv. 2014 2014-11-30
Delar ut Nordic Iron Ore-aktier 2014-10-15
Copperstonenyhet stärker Kopparbergs hand väsentligt 2014-09-08
Rapport 2 kv. 2014 2014-08-23
NIO stärker kassan 2014-06-27
Avslag för Håkansbodafyndigheten 2014-06-16
Rapport 1 kv. 2014 2014-05-16
Nordic Iron Ore får miljötillstånd för Blötberget och Håksberg 2014-03-24
NIO ökar mineraltillgångarna 2014-02-20
Rapport 4 kv. 2013 2014-02-13
Rapport 3 kv. 2013 2013-11-28
Nyemission övertecknad 2013-11-04
Uppdatering 2013-10-17
VD-intervju 2013-10-11
Företrädesemission 2013-09-27
Rapport 2 kv. 2013 2013-08-15
Säljer NIO-aktier för ca 4 MSEK 2013-06-13
Rapport 1 kv. 2013 2013-05-17
Kompletterad överklagan rörande Håkansboda 2013-04-11
Bakslag i Håkansboda 2013-02-22
Nya kärnborrningar i Håkansboda 2013-02-20
Kraftigt ökade mineraltillgångar i Nordic Iron Ore 2013-01-17
Ökar tempot i Håkansboda 2012-12-19
Rapport 3 kv. 2012 2012-11-29
Framsteg för Norrliden Mining 2012-10-09
Uppdatering med anledning av nyemission 2012-10-03
Norra Norrliden 2012-09-18
VD-intervju 2012-09-03
Gör nyemission på 13,5 MSEK 2012-08-28
Rapport 2 kv. 2012 2012-08-16
Deltar fortsatt i Nordic Iron Ores finansiering 2012-06-18
Nordic Iron Ore tar in 60 MSEK i finansiering 2012-06-11
Rapport 1 kv. 2012 2012-05-10
Bearbetningskoncession för Tvistbo 2012-04-18
Ökade mineraltillgångar i Håkansboda 2012-03-22
Rapport 4 kv. 2011 2012-02-23
Nordic Iron Ore avbryter notering på First North 2012-02-16
Nordic Iron Ore till First North 2012-02-02
Nordic Iron Ore beviljas bearbetningstillstånd även för Håksberg 2011-12-16
Nordic Iron Ore presenterar studie för Blötberget och Håksberg 2011-12-05
Rapport 3 kv. 2011 2011-11-24
Uppdateringar kring Nordic Iron Ore och Håkansboda 2011-11-10
Flerdubblad potential i Nordic Iron Ore? 2011-10-10
J/V med Gold Ore 2011-09-20
Koncession för Blötberget klar 2011-09-01
Rapport 2 kv 2011 2011-08-26
Ny VD 2011-08-09
Omotiverat kraftigt kursfall 2011-07-03
Rapport 1KV 2011-05-13
Byter lista till First North 2011-04-28
Stärker kassan 2011-04-06
Nordic Iron Ore ansöker om bearbetningskoncession i Håksberg 2011-03-07
Bokslut 2010 2011-02-27
Rapport 3 kv. 2012 0000-00-00