Kom ihåg mig

Bli medlem

Glömt lösenord?

Sök bland nyheter och analysmaterial

Blogg
Expres2ion

Förklaring till vår syn på Expres2ion

Läs mer
Krönika
Solen, sinnet & börsen

En krönika från Randomwalk.se

Läs mer
Visste du att
det finns över 150 värdepapper listade på AktieTorget
RSS

Få de senaste analyserna och kommentarerna som RSS


Copperstone Resources

Uppdatering med anledning av nyemission - 2012-10-03

Kopparberg Mineral genomför, som bekant, en företrädesemission på 13,5  MSEK för att finansiera utveckling av projektportföljen. Varje femtal befintliga aktier berättigar till teckning av tre units där varje unit i sin tur består av en aktie, en teckningsoption och en köpoption i Nordic Iron Ore. Totalt ges högst 3,86 miljoner units, exklusive övertilldelning, ut med en emissionskurs på 3,5 SEK per unit.

Huvuddelen av emissionslikviden lär behövas för vidare undersökningar av kopparfyndigheten i Håkansboda. Andra finansieringskällor är möjlig övertilldelning i pågående nyemission på upp till 5 MSEK, möjlig likvid från teckning via teckningsoptionerna TO3 som kan inbringa maximalt 17,4 MSEK senast januari 2014 samt försäljning av delar av innehavet i NIO via utställda köpoptioner som kan inbringa ca 16 MSEK. Nedan gör vi en uppdatering och justering av vår värdering med hänsyn till nyemissionen och övrig utveckling.


Målmedveten fortsatt utveckling av Nordic Iron Ore
Intressebolaget Nordic Iron Ore driver projektutvecklingen av järnmalmsfyndigheterna i Blötberget, Håksberg och Väsman vidare och följer i huvudsak den plan som redovisades i samband med noteringsförsöket i vintras, med endast smärre förseningar. För närvarande genomförs parallella undersökningar av Blötberget och Väsman. En finansieringsrunda i form av en konvertibelemission slutfördes framgångsrikt i somras och väntas följas upp av en utökad kapitalanskaffning inom kort.


Även om vi har sett en viss återhämtning på senare tid har järnmalmspriserna på spotmarknaden rasat kraftigt under sommaren och hösten och fallit under 120 USD/ton, vilket var det prisantagande vi använde i vår analys av NIO från februari i år. Mycket tyder på att NIO kommer producera en bra malmkvalitet och erhålla en premie för sina produkter. Produktions- och anrikningsprocesserna, liksom transporter, förefaller även kunna hållas relativt ”konventionella” vilket ökar förutsägbarheten i kostnader och bra lönsamhet bör kunna uppnås även vid dagens järnmalmspris.  Produktionskostnaderna beräknas till 52 USD/ton och på sikt kan en expansion inkluderande Väsman innebära ännu lägre produktionskostnader per enhet till följd av skalfördelar. Baserat på ett lägre prisantagande om 110 USD ton erhåller vi ett riskjusterat värde, före konvertibelemissionen, om 243 MSEK.  Detta motsvarar 54 MSEK för Kopparberg Minerals innehav totalt (varav 4 MSEK som tecknats i konvertibelemissionen, 16 MSEK för innehav där köpoptioner ställts ut med lösenpris 25 SEK och 35 MSEK för resterande innehav).  


Norrliden Mining en förbisedd guldklimp
Vad avser Norrliden Mining bedömer att man har en bra bild av geologin i projekten i Skelleftefältet och nyligen presenterades en ny resursuppskattning för fyndigheten Norra Norrliden. För EVA-fyndigheten har fokus legat på tillståndsprocessen och att tillsammans med berörd sameby bemöta Länsstyrelsens invändningar och med hänsyn till det och i avvaktan på strukturerings- och finansieringsarbetet kring bildandet av bolaget Norrliden Mining har prospekteringen där varit begränsad den senaste tiden.


Vi har dock tidigare angett ett motiverat värde på 100 MSEK för Norra Norrliden (50 MSEK för KMABs andel). Mineraltillgångarna är än så länge relativt små (drygt 7 miljoner ton för Norrliden Mining totalt) men exempelvis Svartlidenfyndigheten är relativt oprospekterad ännu och kan utgöra en intressant expansionsmöjlighet.  Den största fyndigheten EVA (5,1 miljoner ton) har dessutom fördelar som goda möjligheter till dagbrott och förutom tillgång på huvudmetallen zink en mycket intressant förekomst av bimetaller (bland annat guld 1 g/ton), även om det i detta tidiga skede är osäkert exempelvis om och hur mycket guld som i praktiken kan utvinnas. Sammantaget tycker vi dock att vår tidigare värdering av EVA och Norrliden Mining fortfarande är rimlig och balanserat konservativ. Som jämförelse värderas kanadensiska juniora zinkbolag till dryga 30 USD/ton ”zinkekvivalenter” enligt våra beräkningar. Vi har här räknat om innehållet av övriga metaller i Norrlidens och jämförelseobjektens mineraltillgångar enligt en omräkningsfaktor till motsvarande zinktillgångar för att skapa jämförbarhet. Om vi räknar med en rabatt på 30 % för Norrliden Mining, eftersom någon lönsamhetsstudie eller reservberäkning ännu inte gjorts, motsvarar det ett motiverat värde på drygt 100 MSEK enligt denna ansats. En preliminär DCF-värdering ger enligt vår bedömning stöd för en ytterligare högre värdering av Norrliden Mining, även om denna kalkyl naturligtvis är beroende av i nuläget osäkra antaganden om metallutvinning, produktionskostnader och investeringsbehov.

Håkansboda/Bergslagen – fokus på att öka mineraltillgångar
Det främsta syftet med nyemissionen är som sagt att vidare undersöka området kring den gamla koppargruvan Håkansboda. Först handlar det om att göra ytnära borrningar kring Håkansboda men det finns indikationer på andra intressanta zoner i närområdet, t ex vid Eriksgruvan.  Målet är att i slutändan nå mineraltillgångar på åtminstone 5 miljoner ton. Alltjämt höga kopparpriser gör Håkansbodaområdet intressant och kan man definiera mineraltillgångar på 5 miljoner ton (i dagsläget 0,6 miljoner ton indikerade och 1,5 miljoner ton antagna) och över vore det ett stort steg på vägen mot ett lönsamt och brytvärt gruvprojekt. Enligt våra beräkningar värderas juniora kopparbolag till ca 60 USD per ton kopparekvivalenter. Detta skulle motsvara ca 17 MSEK för Håkansboda räknat på 2,1 miljoner ton och 40 MSEK räknat på 5 miljoner ton, med samma halter. För Bergslagensområdet inräknat Håkansboda (2,1 miljoner ton) och Tvistbo får vi en värdering på 23 MSEK enligt denna modell.


Vrakpris på aktien efter överdriven flykt från risk
Vi sammanfattar vår värdering av Kopparberg Mineral i tabellen nedan, justerat för nyemissionen. Vi har här antagit att nyemissionen blir fulltecknad men inte räknat med någon övertilldelning.


Smallcaps preliminära värdering av Kopparberg Mineral efter pågående nyemission, räknat på 10,3 miljoner aktier


Vi beräknar således ett motiverat värde på 118 MSEK eller 11,5 SEK per aktie. Räknar vi även med utspädning från teckningsoptioner TO3 (teckningsperiod november 2013 till januari 2014, lösenpris 4,5 SEK) sjunker värdet per aktie till 9,5 SEK. Skillnaden mellan vårt motiverade värde och dagens kurs kring 3,5 SEK är iögonfallande stor. Det tål givetvis att upprepas än en gång att risken är mycket hög som i de flesta gruvutvecklingsbolag, men vi bedömer att kvaliteten på projektportföljen och kompetens och erfarenhet hos styrelse och ledning inte alls återspeglas i kursen för närvarande, och att riskaversionen gentemot ett småbolag (än en gång) tagit överdrivna proportioner. En kraftig uppfjädring av kursen efter genomförd emission är ett sannolikt scenario, och borde tilltala den riskvillige investeraren.


Tidigare kommentarer
Rapport 3kv. 2015 2015-11-27
Uppdateringar 2015-11-12
Rakt nordlig rutt? 2015-10-23
Lån från Norrlandsfonden 2015-09-22
Rapport 1 kv. 2015 2015-05-11
NIO uppgraderar mineraltillgångar 2015-04-30
Genomförd emission 2015-03-24
Företrädesemission på 13,7 MSEK 2015-02-03
Uppmuntrande besked om EVA-fyndigheten 2014-12-02
Rapport 3 kv. 2014 2014-11-30
Delar ut Nordic Iron Ore-aktier 2014-10-15
Copperstonenyhet stärker Kopparbergs hand väsentligt 2014-09-08
Rapport 2 kv. 2014 2014-08-23
NIO stärker kassan 2014-06-27
Avslag för Håkansbodafyndigheten 2014-06-16
Rapport 1 kv. 2014 2014-05-16
Nordic Iron Ore får miljötillstånd för Blötberget och Håksberg 2014-03-24
NIO ökar mineraltillgångarna 2014-02-20
Rapport 4 kv. 2013 2014-02-13
Rapport 3 kv. 2013 2013-11-28
Nyemission övertecknad 2013-11-04
Uppdatering 2013-10-17
VD-intervju 2013-10-11
Företrädesemission 2013-09-27
Rapport 2 kv. 2013 2013-08-15
Säljer NIO-aktier för ca 4 MSEK 2013-06-13
Rapport 1 kv. 2013 2013-05-17
Kompletterad överklagan rörande Håkansboda 2013-04-11
Bakslag i Håkansboda 2013-02-22
Nya kärnborrningar i Håkansboda 2013-02-20
Kraftigt ökade mineraltillgångar i Nordic Iron Ore 2013-01-17
Ökar tempot i Håkansboda 2012-12-19
Rapport 3 kv. 2012 2012-11-29
Framsteg för Norrliden Mining 2012-10-09
Uppdatering med anledning av nyemission 2012-10-03
Norra Norrliden 2012-09-18
VD-intervju 2012-09-03
Gör nyemission på 13,5 MSEK 2012-08-28
Rapport 2 kv. 2012 2012-08-16
Deltar fortsatt i Nordic Iron Ores finansiering 2012-06-18
Nordic Iron Ore tar in 60 MSEK i finansiering 2012-06-11
Rapport 1 kv. 2012 2012-05-10
Bearbetningskoncession för Tvistbo 2012-04-18
Ökade mineraltillgångar i Håkansboda 2012-03-22
Rapport 4 kv. 2011 2012-02-23
Nordic Iron Ore avbryter notering på First North 2012-02-16
Nordic Iron Ore till First North 2012-02-02
Nordic Iron Ore beviljas bearbetningstillstånd även för Håksberg 2011-12-16
Nordic Iron Ore presenterar studie för Blötberget och Håksberg 2011-12-05
Rapport 3 kv. 2011 2011-11-24
Uppdateringar kring Nordic Iron Ore och Håkansboda 2011-11-10
Flerdubblad potential i Nordic Iron Ore? 2011-10-10
J/V med Gold Ore 2011-09-20
Koncession för Blötberget klar 2011-09-01
Rapport 2 kv 2011 2011-08-26
Ny VD 2011-08-09
Omotiverat kraftigt kursfall 2011-07-03
Rapport 1KV 2011-05-13
Byter lista till First North 2011-04-28
Stärker kassan 2011-04-06
Nordic Iron Ore ansöker om bearbetningskoncession i Håksberg 2011-03-07
Bokslut 2010 2011-02-27
Rapport 3 kv. 2012 0000-00-00