Kom ihåg mig

Bli medlem

Glömt lösenord?

Sök bland nyheter och analysmaterial

Blogg
Expres2ion

Förklaring till vår syn på Expres2ion

Läs mer
Krönika
Solen, sinnet & börsen

En krönika från Randomwalk.se

Läs mer
Visste du att
Månadsskifteseffekten är ett fenomen som dokumenterats i flera studier (åtminstone på S&P500) och som innebär att aktier återkommande förefaller ha bättre avkastning under den sista dagen och de fyra första dagarna i månaden jämfört med andra perioder.
RSS

Få de senaste analyserna och kommentarerna som RSS


Uppdatering - 2014-08-27

Minskad risk och patentbesked lyfter värdet för Foxy-5

Vi har anpassat våra värderingsmodeller till de steg som WntResearch har tagit det senaste dryga halvåret, vilket leder till uppjusterade motiverade aktieägarvärden. I vår ”bottom-up-värdering”, där vi bygger projektvärdet för Foxy-5 på tre huvudindikationer (kolorektal-, bröst- och prostatacancer), dubblas värdet från 260 MSEK till 520 MSEK. Ca hälften beror på de positiva patentbesked som erhållits med bland annat förlängd patenttid för Foxy-5 och därmed potentiellt högre försäljning över ett framtida royaltyavtals livslängd. Resten är en följd av stärkta finanser och lägre finansieringsrisk, där vi ser anledning att använda en lägre rabatt till riskjusterade projektvärden och sänker denna till 20 %, från 35 %. I vårt mer konservativa ”top-down-scenario ”stiger också värdet från 160 till 320 MSEK av samma anledningar. Dessa högre värden ska slås ut på ett ökat antal aktier efter företrädesemissionen och inlösta teckningsoptioner. Snittet blir 420 MSEK eller ca 27 SEK per aktie.

 

Denna ansats ger dock endast en statisk bild. Om och när Foxy-5 framgångsrikt kan tas vidare in i Fas II beräknar vi med våra modeller ett motiverat värde, som ett genomsnitt av våra scenarios, på motsvarande 50 SEK per aktie. Då någon dosbegränsande toxicitet ännu inte upplevts förefaller det också allt mer troligt att säkerhets- och tolererbarhetsmålen i fas I kan uppnås, och därför är det inte uteslutet att en ”fas II-värdering” i viss mån borde kunna börja prisas in tidigare. En avgörande värdemätare blir självfallet om man kan finna användbara preliminära bevis på effekt genom mätning av biomarkörer i form av cirkulerande tumörceller. Omvänt, om sådana bevis uteblir, så lär det påverka de bedömda utsikterna för Foxy-5-projektet och värderingen negativt.


Osäkert om interimsresultat kommer att släppas

Det är dock osäkert om några sådana ”effektresultat” kommer att rapporteras förrän WntResearch samlat ett så fullständigt dataunderlag som möjligt.  Vi ser det därför som mindre troligt att bolaget skulle presentera resultat från de mätningar från några enstaka patienter som sannolikt finns i dagsläget, utan mest troligt väntar man tills hela studien är slutförd. Det finns en risk att förväntningarna på att starka och otvetydiga resultat ska avrapporteras i närtid är något uppskruvade på vissa håll i aktiemarknaden, något som kan leda till besvikelse på kort sikt. Visserligen meddelade WntResearch nyligen att berörda övervakande instanser har godkänt en något snabbare patientrekrytering i den pågående Fas I-studien. Även med detta besked, och med en takt för den kliniska studien på uppskattningsvis minst sju veckor per dosnivå, blir det dock svårt att hinna slutföra fas I under innevarande år som tidigare uppgetts. Det vore i så fall dock knappast något avgörande bakslag för projektet och tidplanen verkar ändå hålla sig inom rimliga tidsramar för en fas I-studie.  

 

Försäljningar från insynspersoner i WntResearch under sommaren har bidragit till kurssvängningar och vissa spekulationer. VD Nils Brünner sålde 4000 egna aktier under juni, vilket motsvarar ungefär 17 % av innehavet. Han deltog i företrädesemissionen och har fortfarande fler aktier än innan emissionen. Forskningschefen Tommy Andersson har också sålt en mindre del av sitt innehav. Bolaget uppgav nyligen att den pågående kliniska fas I prövningen ”går enligt plan” och att man ännu inte sett någon doslimiterande toxicitet. Vi ser sammanfattningsvis inte så allvarligt på dessa trots allt begränsade försäljningar. En ganska rimlig tolkning enligt Smallcap är att tidpunkten valdes dels med hänsyn till 30-dagars regeln, dels med tanke på att mätning av cirkulerande tumörceller i blodet påbörjas i och med dosnivå fyra (som med kalendern som måttstock troligen inleddes i juli) och förändringar i insynspersoners innehav framöver blir därför en mer känslig fråga. 

 

Sammanfattningsvis ser vi större värden än tidigare i Foxy-5-projektet. Aktiekursen har dock utvecklats starkt efter den framgångsrika företrädesemissionen och på kort sikt kan det finnas risk för en oregelbunden kursutveckling innan tidplanen klarnat och då vi bedömer att avrapportering av resultat från fas I-studien kan dröja till nästa år. 


Tidigare kommentarer
Rapport 2 kv. 2014 2014-09-01
Uppdatering 2014-08-27
Stärker patentportfölj och forskning 2014-06-13
Rapport 1 kv. 2014 2014-05-30
Lyckad kapitalisering inför fas II 2014-05-05
Walking the walk 2014-04-24
VD-intervju 2014-04-23
Nyemission aviserad 2014-03-31
Bekräftande nyheter 2014-03-20
Rapport 4 kv. 2013 2014-03-03
Första patient har börjat behandlas med Foxy-5 2013-12-11
Rapport 3 kv. 2013 2013-12-02
Urvalsteknik för rekrytering till fas I på plats 2013-11-06
Räknar med start av fas I inom kort 2013-10-14
Finansiering för fas I på plats 2013-03-28
Ansökan om fas I-studie inlämnad 2013-03-25
VD-intervju 2013-03-20
Uppdatering 2013-03-20
Företrädesemission på 7,2 MSEK inför kliniska studier 2013-03-01
Bokslutskommuniké 4 kv. 2012 2013-02-25
Företrädesemission inte fulltecknad 2012-11-27
Utvärdering av anti-metastatisk effekt på människa redan i Fas I? 2012-11-16
Positiva prekliniska toxikologiska studier av Foxy-5 2012-10-31
Emissionsvillkor offentliggjorda 2012-10-26
Rapport 3 kv. 2012 2012-10-22
Rapport 2.kv 2012 2012-08-31
Rapport 1 kv. 2012 2012-05-30
Foxy-5 får stort europeiskt forskningsstöd 2012-05-02
Nytt avtal med riskkapitalfond 2012-04-03
Rapport 4 kv. 2011 2012-02-28
Bekräftar finansiering från Eurostar 2012-02-02
Finansiellt stöd från europeiskt forskningsprogram sannolikt 2012-01-16
Ny VD 2012-01-12
Emission ej fulltecknad 2011-12-29
Rapport 3 KV 2011-11-11
Emission för Fas I 2011-11-09
Rapport 2 kv 2011 2011-08-31
Avtal rörande Box-5 2011-08-18
Ny indikation 2011-07-11
Mot klinisk fas 2011-06-30
Rapport 1 KV 2011-05-17
Allt klart inför toxstudie. 2011-03-04
Bokslut 2011-03-01
Dags för listning 2010-12-16
Storm i ett vattenglas 2010-11-26

Dela med dig
Fakta WntResearch
NoteringAktieTorget
Ticker / kodWNT
Antal aktier15,5 miljoner
VDNils Brünner
StyrelseordförandePeter Buhl Jensen
Största ägareIngen över 10 %
http://www.handinhand.nu/